Joomla! Logo

Cộng Đồng Toán Học VIệt Nam

Hệ thống đang được nâng cấp. Cảm ơn sự quan tâm của bạn, Xin vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn. BQT VNToanHocThông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.040 seconds, 2.09 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 3.08 MB
Application afterDispatch: 0.233 seconds, 4.35 MB
Application afterRender: 0.237 seconds, 4.41 MB

Bộ nhớ sử dụng

4687208

25 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ad447cf5746afd6cfa54b2374e6dce8b'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1406094199' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ad447cf5746afd6cfa54b2374e6dce8b'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ad447cf5746afd6cfa54b2374e6dce8b','1406095099','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN jos_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 622
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-23 05:58:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-23 05:58:19' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='622'
 12. SELECT *
    FROM jos_jtags_tags NATURAL JOIN jos_jtags_items
    WHERE component = 'com_content'
    AND item_id = '622'
    ORDER BY `name`
 13. SELECT id, title, url, description, catid
    FROM jos_simplylinks
    WHERE published = 1
    ORDER BY title DESC
 14. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '42'
 16. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 45
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2014-07-23 05:58:19' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2014-07-23 05:58:19' )
    ORDER BY a.ordering
 17. SELECT catid, sectionid, created, modified,  metakey
    FROM jos_content
    WHERE id=622
    LIMIT 0, 1
 18. SELECT a.*, a.id AS key1, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-23 05:58:20' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-23 05:58:20' )
    AND s.id > 0
    AND a.id != 622
   
    AND ( a.metakey LIKE '%de thi mtbt casio%' OR a.metakey LIKE '%thi hoc sinh gioi giai toan bang may tinh bo tui%' OR a.metakey LIKE '%dang toan casio%' OR a.metakey LIKE '%mtbt casio dap an de thi mtbt casio 2010-2011. an giang%' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY  a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 19. SELECT a.id AS key1, a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-23 05:58:20' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-23 05:58:20' )
    AND s.id > 0
    AND a.id != 622
    AND a.created > '2011-07-14 14:38:26'
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND cc.id=45
   
    AND a.id NOT IN (0,595,328,253)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY  a.created ASC
    LIMIT 6
 20. SELECT a.id AS key1, a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-23 05:58:20' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-23 05:58:20' )
    AND s.id > 0
    AND a.id != 622
    AND a.created < '2011-07-14 14:38:26'
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND cc.id=45
   
    AND a.id NOT IN (0,595,328,253)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY  a.created DESC
    LIMIT 0, 6
 21. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 622
 22. SELECT count(*)

    FROM jos_jcomments

    WHERE object_id = 622

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jcomments_custom_bbcodes
    WHERE published = 1
    ORDER BY ordering
 24. SELECT name
    FROM jos_jtags_items NATURAL JOIN jos_jtags_tags
    WHERE component='com_content'
    AND item_id='622:de-thi-dap-an-hoc-sinh-gioi-giai-toan-bang-mtbt-casio-2010-2011'
 25. SELECT `name`
    FROM jos_jtags_tags
    ORDER BY `name`

0 các truy vấn quan trọng đã được ghi lại

  Nạp xong các file ngôn ngữ

  Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

  Không

  Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

  Không